Anadolu Radyo Amatörleri Derneği

Tüzük

ANARAD – Anadolu Radyo Amatörleri Derneği Ana Tüzüğü

MADDE 1 : DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ 

Derneğin adı : Anadolu Radyo Amatörleri Derneği 
Merkezi : İSTANBUL
Sembolü : ANARAD 

MADDE 2: DERNEĞİN KURUCULAR
(ADI VE SOYADI ADRESİ MESLEĞİ UYRUĞU)

Feridun Sadık Göktepe   Konak Mah. Park sok. No: 3/3                     Sanayici    TC 
Talat Turgay                 Çeltikçi Mah. M.Egemenlikcad.14/8 Söke    Emekli      TC 
Mehmet İhsan Ertan     Hasan Ef. Mah. Hükümet Bul.15. Sok. 49     Esnaf       TC 
Mehmet Tonga             Yeni Mahalle 215. Sokak No: 3                   Esnaf         TC 
Coşkun Sirek               Hasan Ef. Mah. Kızılay Cad. 11/46               Esnaf         TC 
Ahmet Özkahyalıoğlu    Dumlupınar Mah. 335. SokakNo: 24            Teknik       TC 
Akın Güdücü                 Çeltikçi Mah. M.Sinan cad.61/A                  Esnaf         TC 

MADDE 3 : DERNEĞİN KONUSU VE AMACI 

Derneğin konusu ve amacı; yurdumuzda Radyo Amatörlüğünü tanıtmak, yaygınlaştırmak, Radyo Amatörleri arasındaki birlik ve beraberliği sağlamak, dayanışmayı ve yardımlaşmayı pekiştirmek. Radyo Amatörlüğünün kendi kendini kontrol ve yükümlülüğünü tesis etmek, Türkiye TelekominikasyonKurulu ile Radyo Amatörleri arasında uyumlu çalışmayı sağlamak. Türkiye Telekominikasyon Kurulunun Amatör Telsiz Yönetmeliğinin ön gördüğü görevlerin yerine getirilmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak, sivil savunma, afetler ve olağanüstü hal durumlarında Amatör Radyo İstasyonlarının kamu yararına çalışmaları için gerekli düzenleme ve işbölümünü yapmak. Ulusal ve uluslar arası Radyo Amatör aktivitelerine katılmak, yurt içinde ulusal ve uluslar arası aktiviteler düzenlemek, Türk Radyo Amatörlerinin hak ve menfaatlerini korumak, geliştirmek, Türk Radyo Amatörlerini dünyaya tanıtmaktır. 
Bunları gerçekleştirmek için; 
a) Yurdumuzda elektrik ve elektroniğin gelişmesinde büyük katkısı olacak olan Radyo Amatörlüğünün gelişmesi, yaygınlaşması ve halka yayılması, alıcı/verici cihaz kullanımının kanunlar çerçevesinde faydalı maksatlarla yürütülmesi için eğitici, öğretici yayınlar, kurslar, seminerler, sergiler gerçekleştirmek. Radyo Amatörü olmak isteyen adaylara Radyo Amatörlüğünü öğretmek, gerekli kanun/yönetmelik, işletme, teknik ve bilgisayar bilgisini vererek onları Radyo Amatörü sınavlarına hazırlamak, Bu amaçla her türlü digitalanalog, ve basılı klavuz, kitap, dergi, bülten yayınlamak, bu yayınlarla yardımcı olmak. 
b) Radyo Amatörlerinin teknik bilgi ve teorik gelişmelerini sağlamak için digital, analog, basılı ve her türlü dergi, kitap ve süreli bültenler çıkarmak ve bu suretle gerek yurdumuzdaki Radyo Amatörlerinin faaliyetlerini haberdar etmek, gerekse diğer ülkelerdeki Radyo Amatör çalışmalarını Türk Radyo Amatörlerine duyurmak. 
c) Amatörlerin pratik yönden eğitilmeleri için; Laboratuvar, atölye gibi benzeri tesisleri kurarak fiilen çalışmalarda bulunmalarına yardımcı olmak, Amatör haberleşme esaslarının ve Amatör Radyo İstasyonunun çalışma prensiplerinin öğretilmesi için dernek merkezi ve şubelerde Amatör Radyo dernek istasyonları kurmak, sorumlu operatörler aracılığıyla bu istasyonların çalıştırılmasını temin etmek, Radyo Amatörleri arasında lokal güvenli haberleşmeyi sağlamak amacıyla TTK’nın uygun frekanslarında izne bağlı röle istasyonları kurmak ve çalıştırmak propagasyon ön bilgisi sağlamak amacıyla beaconistasyonları kurmak ve işletmek. 
d) ülkemizde radyo, televizyon ve benzeri tesisler kurmuş bulunan kamu kurum ve kuruluşları, tüzel ve gerçek kişilikleri arasında müşterek konularda işbirliği yapmak, karşılıklı yardımlaşmak. 
e) Radyo Amatörlüğü konusunda yarışmalar, özel günler, saha günleri, düzenlemek, kongreler, seminerler, sergiler açmak, bu konulardaki faaliyetlere katılmak, her türlü eğitici ve bilgilendirici yollardan yararlanmak suretiyle yurdumuzda Radyo Amatörlüğünün gelişmesine katkıda bulunmak, Radyo Amatörlerinin yetişmesine yardımcı olmak. 
f) Radyo Amatörlerine gelecek ve gönderilecek olan QSL kartların dağıtımını yapmak ve gönderilecek olanların ilgili merkezlerine ulaştırılmasını sağlamak. 


g) Dernek yararına konser, balo, çay, müsamere, yarışma, piyango, sergi ve günler düzenlemek. 
h) Derneğin “Kamu yararına çalışan dernekler” statüsüne alınması için ilgili mercilerle koordineli çalışmalarda bulunmak. 
i) Radyo Amatörlerinin karşılıklı yardımlaşmasını sağlamak, Radyo Amatörlerine yardım amacıyla yurtiçi ve yurtdışı kamu kurum ve kuruluşları ile tüzel ve gerçek kişiliklerden, kullanım dışı kalmış Amatör Radyo amaçlarına uygun alıcı/verici ve diğer cihazların kazanımını temin etmek, Radyo Amatörlerinin kendi cihaz ve ekipmanlarını, donanımlarını yapmalarına yardımcı olmak, bu amaçla protatip alıcı veya alıcı/verici modelleri geliştirmek. Yurt içinde yapımı olanaksız olan cihaz ve parçaların ithalinde Radyo Amatörlerine yardımcı olmak, olanaklar sağlamak ve bunları ithal etmek. 
j) ITU (International Telekominikasyon Union=Uluslar arası Telekominikasyon Birliği) ya bağlı Uluslar arası IARU (International Amateur Radio Union=Uluslar arası Amatör Radyo Birliği) nezdinde Türkiye Amatör Radyo Konfederasyonu’nun üyesi olarak toplantılara katılmak, Konfederasyonca yetkilendirilmesi halinde Türkiye’yi temsil görevini ve alınan kararların uygulanmasında kendisine düşen görevleri yerine getirmek. 
k) Amaç ve hizmet konuları ile gelir arttırıcı projeler için ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurar. 

MADDE 4 : DERNEK üYELERİ 
Derneğin üç çeşit üyesi vardır, bunlar; 
a) Asil üyeler: 
üye olmak için derneğe başvurup, gerekli şartları yerine getirdikten sonra, ilgili dernek yönetim kurulunca derneğe üye olması karar altına alınan üyelerdir. 
b) Fahri üyeler: 
Derneğin amacı uğruna fahri çalışmaları dernek yönetim kurulunca tespit edilip derneğe fahri üye olması kararlaştırılanlardır. Fahri üyeler, ayrıca asil üye olmadıkça derneğin hiçbir organında oy sahibi değildirler. 
c) Şeref üyeleri: 
Dernek üyelerinden en az üçünün teklifi ile Genel Merkez Yönetim Kurulunca derneğe şeref üyesi olması karar altına alınanlardır. 

MADDE 5 : DERNEK üYELİĞİNE GİRİŞ 
Derneğe üye olma şartları : 
a) Derneğe üye olabilmek için aşağıdaki şartlar aranır. 
(1) Medeni haklara sahip ve 18 yaşını ikmal etmiş veya kazai rüşte sahip olmak. 
(2) 5253 sayılı Dernekler Kanununun ve 2813 sayılı Telsiz Kanununun kısıtlayıcı maddeler kapsamına girmemiş olmak
(3) Türk vatandaşı olmak veya Türkiye’de oturma iznine sahip bulunmak. 
(4) Radyo Amatörlüğüne, elektronik ve destekleyen bilgisayara gönül vermiş bulunmak, bu konularda çalışmayı arzu etmek, 
(5) üye aidatları Yıllık 120 TL olup ; isteyen üyelerimiz Şubat ayı sonuna kadar  60 YTL. ve Temmuz sonuna kadar 60 TL olarak 2 taksitte ödemeyi kabul etmiş bulunmak ve genel kurulun kararlaştıracağı artırımları benimsemek.

b) Derneğe üye olmak isteyenlerin hareket tarzları: 
Derneğe üye olmak isteyenler bir dilekçe ile ilgili Dernek Yönetim Kuruluna başvururlar. Bu dilekçede şunlar bulunur: 
(1) üye olmak isteyenin kimliği, 
(2) Adresi, 
(3) Doğum yeri ve tarihi 
(4) Taahhüt edilen aylık aidat, 
(5) İmzası, 
(6) En son durumu gösterir iki adet vesikalık fotoğraf. 
c) Bu başvuru dilekçesi Yönetim Kurulunca değerlendirilerek üyelik müracaatına 30 gün içinde ya kabul ya da red şeklinde bir yanıt verilir. üyeliği kabul edilenlere ANARAD’a ait özel tanıtım kartı gönderilir. 

MADDE 5a-DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

Dernek amacı veya faaliyetlerini yerine getirebilmek için Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir.Buborçlanma bankalar veya diğer finans kuruluşlarından borçlanma şeklinde olabileceği gibi kredili hizmet ve mal alışı şeklinde de olabilir.Ancak bu borçlanma derneğin mali yapısını bozmayacak şekilde olabilmeli ve ilerideki gelir kaynakları ile ödenebilmesi gerekir.

MADDE 5b-DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Derneklerde iç denetim esastır.Genel Kurul,YönetimKurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir.Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması,Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim Kurulu;derneğin,tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini ,defter,hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını,dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında Genel Kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine ,her türlü bilgi,belge ve kayıtların,dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi ,yönetim yerleri ,müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

MADDE 6 : DERNEKTEN ÇIKIŞ 

Her üye istifa etme hakkına sahiptir. Yönetim Kuruluna yazılı bir istifa dilekçesi ile istifa talebinde bulunulur. Yönetim Kurulu istifa edenin üyelik kaydının kapatılmasına karar verir. İstifa edenin yetkili kurullardan birine üye olması halinde yedek üyelerden 1. Sıradaki üye görevi üstlenir. 

MADDE 7 : DERNEKTEN ÇIKARILMA 

Eylem Yapan üyenin soruşturma işlemi Onur Kurulunca yapılır ve savunması alındıktan sonra keyfiyet bir raporla Dernek Yönetim Kuruluna bildirilir. üyeliktenkesin çıkarılma Yönetim Kurulu kararıyla yapılır. üyelikten çıkartılan üye kendisine bildirilen karara karşı bildirim tarihinden başlamak üzere (15) gün içinde Dernek Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurula itiraz edilebilir. İtiraz ilk Genel Kurul toplantısında görüşülür ve karara bağlanır. İtirazın karara bağlanmasına kadar üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder. üyeninsüresinde itiraz etmemesi yada itirazın Genel Kurulda reddedilmesi halinde Dernek Yönetim Kurulu üyenin kaydını siler. çıkartılan üyenin Genel Kurul tarihinden başlamak üzere (30) gün içinde alınan karara karşı Mahkemeye başvurmak hakkı saklıdır. ölen üyenin dışında ayrılan yada çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim Kurulu yasal yollara başvurabilir. 

MADDE 8 : ÜYELİKTEN ÇIKARILMAYI GEREKTİREN NEDENLER 

Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren nedenler şunlardır: 
a) 5 inci maddedeki şartların yitirilmesi 
b) Derneğin amaçlarına aykırı çalışmalarda bulunulması 
c) Dernek içerisinde siyasi, ayırıcı, bozucu faaliyetlerde bulunulması 
d) Dernek içinde veya dışında derneğin amaçlarına aykırı faaliyette bulunulması, yurt çıkarlarına zarar verici, Amatörlüğün esaslarına aykırı olarak sahip olduğu amatör istasyonun dini ve siyasi maksatlarla kullanılması 
e) Sahibi bulunulan Amatör İstasyonun TTK Yönetmeliği esaslarına göre kullanılmaması ve bu konuda dernekçe yapılan uyarıların dinlenmemesi 
f) Aidat borçlarının ödenmemesi halinde üyenin dernekten ihracına karar verilir. 

MADDE 9 : TEKRAR ÜYE KAYDEDİLME 

Ancak üye (f) bendinde belirtilen sebepten dolayı ihraç edilmişse, borcunu, ihraç tarihinden itibaren bir ay içinde ödemeyi teklif etmesi halinde Yönetim Kurulu bu üye hakkında durumu tekrar gözden geçirerek gerekirse tekrar üyeliğe alınabilir. 

MADDE 10 : GENEL MERKEZ GENEL KURULU üYELERİ 

Genel Merkez Genel Kurulu , Genel Merkez üyelerinden, Şube Başkanlarından ve şubelerin Genel kurullarınca her 50 üyesi için seçilen 1 delegeden oluşur. Hem Genel Merkez üyesi, hem şube başkanı veya şube delegesi olanlar sadece 1 oy kullanabilirler. 

MADDE 11 : GENEL MERKEZ GENEL KURUL TOPLANTISI 
Genel Kurul toplantı zamanı : 
a) Genel Merkez Genel Kurul toplantısı üç yılda bir Mayıs ayı içinde yapılır. 
b) Genel Kurul’a katılacak delegeler en az 15 gün önceden toplantının günü saati, yeri ve gündemi bir gazetede , veya e-posta ile davetiye gönderilmek suretiyle toplantıya çağırılır.                                    c) Genel Kurul, Genel Merkez üyeleri, Şube başkan ve delegeleri ile yarıdan en az bir fazlası ile toplanır. İkinci toplantıda ekseriyet aranmaz. 
d) Genel Merkez, Genel Kurula katılacak üyelerin listesini toplantı gününde hazır bulundurur. üyelerisimleri karşısını imzalayarak toplantı salonuna girerler. (c) fıkrasındaki yeterli sayı teşekkül ettiğinde toplantı açılır. Açılış tutanağı düzenlenir ve açılışı Genel Başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biriyapar. Açılışı müteakip toplantıyı yönetmek üzere bir Başkan, bir Başkan yardımcısı ve iki sekreter seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir. Sekreterler toplantının tutanağını düzenlerler. Tutanak Başkan,Başkan yardımcısı ve sekreterler tarafından imzalanır. Tutanaklar yeni seçilen yönetim kuruluna verilir. 
e) Genel Kurula ilk toplantıda yeteri üye gelmediği takdirde, ikinci toplantı 7(yedi) gün ile 60(altmış) gün arasında, aynı gün aynı saat ve aynı yerde yinelenir. 
f) İkinci toplantı zamanı ve yeri ilk toplantı ilanında belirtilir. 
g) tüzük metninden çıkarılmıştır.
h) Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belertilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakılma tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarıda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.                                                                                                                                                                              ı)Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

MADDE 12 : OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI 
Olağanüstü Genel Kurula, Yönetim kurulunun 2/3 oranında oy çokluğuyla, Denetleme Kurulunun oybirliğiyle, veya Genel Merkez veya şubelerin olağan üstü Genel Kurula gitmelerine kendi üyelerinin 1/5 inin yazılı, imzalı başvuruları ile karar verilir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, Olağan Genel Kurul Toplantısındaki yöntem ve ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya neden olan konunun üzerinde görüşülüp karar alınır. Olağanüstü Genel Kurul sırasında gündeme madde eklenmesi önerisi yapılamaz. 

MADDE 13 : GENEL MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ 

Aşağıdaki hususlar Genel Merkez Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır. 
a) Dernek organlarının seçimi 
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi 
c) Genel Merkez Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülüp incelenmesi, Genel Merkez Yönetim Kurulunun ibrası 
d) Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabulü 
e) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmazların satılması, kiralanması hususunda Genel Merkez Yönetim Kuruluna yetki verilmesi 
f) Derneğin Federasyon, Birlik veya Konfederasyona katılması veya ayrılması hakkında karar verilmesi 
g) Derneğin Bakanlar Kurulundan gerekli izni alarak Uluslar arası faaliyetlerde bulunması, yurt dışındaki dernek veya teşekküllere katılması, üye olması veya ayrılması 
h) Derneğin feshi 
i) Mevzuata veya Genel Kurula, Genel Merkez Yönetim veya Denetim Kurullarınca yapılacak tekliflere göre Genel Kurulca yapılması istenilen diğer görevlerin ifası, Kararlar, Genel Kurula katılan delegelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile alınır. Ancak tüzük değişikliğine ilişkin kararlar toplantıya katılanların üçte iki çoğunluğu ile alınacaktır. Tüzük değişikliğinin görüşülmesi için ya Genel Merkez Yönetim Kurulundan ya da Genel Kurul delegelerinin en az üçte ikisinden gelmesi gereklidir. 

MADDE 14 : GENEL MERKEZ GENEL KURUL KARARLARI 

Genel Merkez Genel Kurul kararları dernek merkezindeki ilan tahtasında 15 gün askıda bırakılarak üyelere duyurulur. Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla ANARAD bülteninde yayınlanır. 

MADDE 15 : GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU 

Genel Merkez Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından aşağıdaki şartlara havi dernek üyeleri arasından seçilmiş 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur. Seçim Genel Kurul tarafından gizli oyla yapılır. En çok oy alan 5 kişi asil, diğer 5 kişi yedek üye olarak seçilir. 
Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine seçilebilmek için adayların haiz olması gereken şartlar şunlardır: 
Seçildiği takdirde Amatör Ruhuna uygun olarak, ülkemizde Radyo Amatörlüğünün gelişip yaygınlaşması ve derneğin varlığını sürdürmesiyle gelişip güçlenmesi için feragatle ve canla başla çalışacağını, görevinde TC kanunlarına, dernek tüzüğüne, Genel Merkez Genel Kurul ve Genel Merkez Yönetim Kurulu kararlarına sadık kalacağını, zorunlu ve akla uygun bir neden olmadıkça görevinden ayrılmayacağını yazılı olarak beyan ve taahhüt etmiş olmaktır. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi adaylarda en az (C) sınıfı Amatör Ehliyet Belgesine sahip olması şartı aranır. Şubelerde Yönetim Kurulu adaylığı için bu şart aranmaz. 

MADDE 16 : GÖREV BÖLÜMÜ 

Genel Merkez Yönetim Kurulu, seçimi müteakip en geç üç gün içinde toplanarak, aralarından bir Genel Başkan, bir Genel Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter, bir Genel Sayman seçerek görev bölümü yapar. 

MADDE 17 : GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU GÖREVLERİ 

Genel Merkez Yönetim Kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir: 
a) Derneği temsil etmek ve bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek. 
b) Tüzük metninden çıkarılmıştır.(Genel Kurul Kararı nedeniyle)                                                           c) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlamak, Genel Kurula sunmak 
d) Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine yüklediği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak 
e) Genel Merkez Genel Kurulunu tüzük hükümleri içersinde toplantıya çağırmak 
f) Derneğin tüm işlerini yürütmek, gerektiğinde üyelerden çeşitli görevler için yetenekli üyeleri görevlendirmek 
g) Dernek merkez ve şube merkezlerinde kurulacak Amatör Radyo istasyonlarının çalışma esaslarını ve talimatnamelerini hazırlamak, görevlilerini seçmek ve gerektiğinde değiştirmek. 
h) QSL büro hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, bunu için gerekli elemanlar görevlendirmek 
i) Radyo Amatör sınavlara dernek adına katılacak gözlemci veya sınav komisyonu üyelerini belirlemek ve görevlendirmek 
j) ANARAD bülteninin yayınının devamlılığını sağlamak. 
k) Derneğin amacı doğrultusunda tüm faaliyetleri düzenlemek ve yürütmek 
l) Röle ve beacon istasyonların kurulması, total edilmesi ve işletilmeleri ile ilgili tüm işleri yapmak 
m) Genel Merkez Yönetim Kurulu tüm bu işleri TC kanunları ve dernek tüzüğüne uygun olarak yürütür. Kararlarını ekseriyetle alır. 
Genel Merkez ve şubelerin Yönetim Kurulları gerek gördüğü takdirde atama yöntemiyle komiteler oluşturur. Bu komitelerin çalışmalarını denetler, yine gerek gördüğü takdirde komiteleri feshedebilir. Komiteler doğrudan Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. 

MADDE 18 : 

Genel Başkan, Genel Merkez Yönetim Kuruluna Başkanlık eder, toplantıları yönetir. Genel Başkanın her türlü çalışması Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararlarına bağlıdır. Yönetim Kurulu toplantılarında alınacak kararlarda başkanın oyu bir oy hesap edilir. 

MADDE 19 : 

Genel Başkan yardımcısı, Genel Başkanın bulunmadığı veya uygun gördüğü zamanlarda ona vekalet eder ve onun yerine oy verme, imza atma yetkisine haizdir. 

MADDE 20 : 

Genel Sekreter, dernekler kanununa göre tutulması gereken üye kayıt defteri, karar defteri, gelen giden evrak kayıt defterlerini tutar ve derneğin yazışmalarını düzenler. Derneğin mührünü, evrakları ile dosyalarını muhafaza eder, derneğin maaşlı ve fahri görevlilerine nezaret eder, onları denetler, çalışmalarından sorumludur. Genel Merkez yönetim kurulu kararlarına göre derneğin işlerini yürütür. 

MADDE 21 : 

Genel Sayman, dernekler kanununa göre tutulması gereken gelir ve gider defterleri ile bütçe kesin hesap ve bilanço defterlerini tutar, derneğin kasa mevcudundan sorumludur, dernek gelirlerini banka hesaplarına yatırır, posta çeklerinin hesaplarını kontrol eder, dernek adına gelen havaleleri tahsil eder, banka hesaplarına yatırır, Genel Merkez Yönetim Kuruluncakabul edilen ödemeleri yapar. 


MADDE 22 : 

Derneğin Yurtiçinde ve Yurtdışında temsili aşağıdaki esaslara tabidir: 
a) Genel Başkan derneğin ve Genel Yönetim Kurulunun sembolik temsilcisidir. Derneği ve Yönetim Kurulunu temsil eder, derneği ilzam edecek imza yetkisi Genel Başkana aittir. ödemelerde genel başkanın ve muhasibin birlikte imzaları şarttır. 
b) Derneğe ait tüm yazılar Genel Başkan ve sekreter tarafından imzalanır. 
c) Derneğe ait tahsilat, aidat ve alındı makbuzlarında Genel Başkanın ve muhasibin imzası bulunur. 
d) Derneğin günlük bilgilerine ait yazılar ve üye mektuplarına yanıtlar Genel Başkan ve onun verdiği yetkiye istinaden Genel Sekreter tarafından imzalanır. 

MADDE 23 : 

Genel Merkez Yönetim Kurulu en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu üyeleri toplantıya katılmak zorundadır. Toplantılar Başkan dahil en az 4 üyenin katılması ile yapılır. Başkanın katılmadığı toplantılara Genel Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve başkanın yetkilerini kullanır. Toplantıya katılan veya katılmayan üyeler karara yazılır. 

MADDE 24 : 

Genel Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına özürsüz olarak arka arkaya üç kez katılmayan Yönetim Kurulu üyesi istifa etmiş sayılır ve yerine birinci sıradaki yedek üye atanır. 

MADDE 25 : 

Belirli bir işin yürütülmesi için Genel Merkez Yönetim Kurulu dernek üyelerinden komiteler kurar. Bu komiteler yönetim kuruluna ve Başkana karşı sorumludurlar. Denetim Kurulu ve Genel Başkan veya Yönetim Kurulu Başkanı komitelerin çalışmalarını kontrol ederler. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü hallerde bu komiteleri fesheder veya değiştirir. 

MADDE 26 : GENEL MERKEZ DENETİM KURULU 

Genel Merkez Denetim Kurulu Genel Merkez Genel Kurulu tarafından gizli oyla üç asil üç yedek üyeden oluşacak şekilde seçilir. Denetim Kurulu adaylığında bu madde şartları aynen geçerlidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu Denetim Kurulu adaylarının listesini hazırlar ve Genel Kurula seçim için sunar. 

MADDE 27 : DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 

Genel Merkez Denetim Kurulu aşağıdaki görevleri yerine getirmekten sorumludur. 
a) Derneğin gelir ve giderlerini denetler, bunların tüzük ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olup olmadığını denetler. 
b) Derneğin tutulması gerekli defterlerinin kanuna göre tutulup tutulmadığını kontrol eder, kanuna uygun tutulmalarını temin eder. 
c) Derneğin çalışmalarının tüzüğe ve derneğin kuruluş gayesine uygun olup olmadığını kontrol eder, varsa aksaklıkları tespit eder ve bir raporla Yönetim Kuruluna bildirir. 
d) Nitelikleri yukarıda belirlenen denetleme sonuçlarını en çok dört ve en az iki kez hazırlayacakları bir raporla Genel Merkez Yönetim Kuruluna bildirir. Bu raporlar tümüyle veya özet olarak Genel Merkez Genel Kuruluna sunulur. 
e) Denetim raporlarını gerektiğinde uygun bir biçimde üyelerin bilgisine sunar 
f) Genel Merkez Denetim Kurulu yılda bir kez şubeleri denetler. 

MADDE 28 : 

Genel Merkez Denetim Kurulu yılda en az iki kere toplanır. İlk toplantısında aralarından bir başkan seçilir. Toplantılar başkan dahil diğer iki üyenin de katılmasıyla yapılır. Kurul, denetim görevlerini tespit edecekleri bir program çerçevesinde yapar. Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli gördüğü zaman dernek organlarından herhangi birinin denetlenmesini isteyebileceği gibi şubelerden birinin de denetlenmesini talep edebilir

MADDE 29 : GENEL MERKEZ ONUR KURULU 

Genel Merkez Onur Kurulu, Genel Merkez Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen 5 asil, 3 yedek üyeden oluşur. En fazla oy alan ilk 5 aday asil üye, diğer üç aday da yedek üye olurlar. Onur Kurulu üyelerinin adaylığında 25. Madde şartları aynen geçerlidir. Genel Merkez Yönetim Kurulu aday listesini düzenleyerek Genel Merkez Genel Kuruluna sunar. 

MADDE 30 : 

Genel Merkez Onur Kurulu şu görevleri yerine getirir: 
a) Dernek üyeleri arasındaki ihtilaflarla, üyelerle Yönetim Kurulu arasındaki ihtilafları çözüme bağlar. 
b) Tüzüğe göre Yönetim Kurulu tarafından dernekten çıkartılma talebi kendilerine sevk edilen üyelerin durumlarını inceleyerek çıkartılma hakkında gerekli kararı verip Yönetim Kuruluna kararın infazı için bir rapor verir. 

MADDE 31 : 

Onur Kuruluna şikayetler yazılı olarak Yönetim Kurulu nezdinde yapılır. Yönetim Kurulu durumu Onur Kurulu üyelerine bildirerek Onur Kurulunu toplantıya çağırır. Yönetim Kurulu gerektiği zaman şikayet olmadan da Onur Kurulu tarafından toplantıya çağrıldığında veya toplanmaları gereken başka bir neden olduğunda da toplanır. Onur Kurulu, çalışmalarından Genel Kurula karşı sorumludur. Onur Kurulu kararlarına, yapılacak ilk Genel Kurul toplantısında itiraz edilebilir. Genel Kurulun kararı kesindir. 

MADDE 32 : DERNEĞİN ŞUBELERİ VE BUNLARIN çALIŞMALARI 

Şubelerin kuruluşu ve çalışmaları : 
a) Dernek, Genel Merkez Yönetim Kurulunun izniyle illerde ve ilçelerde Şube açabilir. Ancak o İl’de daha önce Şube açılmış ise İlçe Şubesi açılmadan önce İl Şubesinin görüşü de alınır. İl şubesi ve ilçe şubesi ayrı ayrı Genel Merkeze karşı sorumludurlar. Ancak İl Şubesi, Genel Merkez Yönetim Kurulu kararıyla ilçe şubelerinin faaliyet koordinatörü olarak görevlendirilebilirler. 
b) Şubeler, Genel Merkez Yönetim Kurulunca yetkili kılınan en az üç kişi tarafından şubenin açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı başvuru yapılarak, Genel Merkez Yönetim Kurulunun kararı ile açılır. Bu yazıda kurucuların Adı ve Soyadı, meslek ve sanatları, ikametgahları, uyrukları ile şube merkez adresinin bildirilmesi ve yazıya dernek tüzüğünden iki adet örnek ile Genel Merkez Yönetim Kurulunun şube açılmasına izin veren kararından yeterli sayıda suret eklenir. Ayrıca şube kurucularının şubenin açılacağı yerde en az altı aydan beri ikamet etmeleri şarttır. Bu müracaatta kurucuların ana baba adları ve doğum tarihleri başvuru bildirisinde yer alır. 
c) Yeni açılan şubede Genel Kurul toplantısı yapılana kadar kurucu üyeler Yönetim Kurulu olarak görev yaparlar. 
d) Şubelerin Yönetim Kurulları bütün kararlarından ve yaptıklarından dolayı Genel Merkez Yönetim Kuruluna karşı sorumludurlar. 
e) Şubeler, bülten ve broşür dışında yayın yapamazlar. Derneğin genel yayın organı olan ANARAD bültenine her şube yazı göndermek zorundadır. Bu yazılar şubelerin faaliyetleri ile ilgili olabileceği gibi Genel olarak Radyo Amatörlerinin faaliyetlerine yönelik donanım ve teknik içerikli de olabilirler. 
f) Şubelerde en azından bir alıcı istasyonu bulundurulur ve Amatör Bandlarda dinleme yapılır. Dinleme raporları aylık olarak Genel Merkeze bildirilir. 
g) Amatör Radyo alıcı/verici istasyon kurulmasına Genel Merkez Yönetim Kurulunca karar verilen şubelerde Telsiz Kanunun ve Amatör Telsiz Yönetmeliği uyarınca TTK izniyle bir Amatör Radyo istasyonu kurulur. Bu şekilde Amatör Radyo istasyonuna sahip şubeler dinleme raporlarına ek olarak her altı ayda bir istasyon kayıt defteri(Logbook) veya şube yönetim kurulunca tasdikli suretini Genel Merkeze göndermekle yükümlüdürler. 
h) Şubeler en az iki ayda bir faaliyetlerini ve hesap durumlarını Genel Merkeze bildirirler. Bu bildiride dernek şubesine yeni kayıt edilen üyeler mevcutsa giriş formu örneği Genel Merkeze gönderilir. 
i) Şubelerin ayrı bir tüzüğü yoktur. Bu tüzük şubeler için de geçerlidir. Aynı şekilde istasyon işletme talimatları da Genel Merkezden şubelere gönderilir ve bu talimatlara uyulması zorunludur. 
j) Şubeler: Başbakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, Genelkurmay ve Türkiye Telekominikasyon Kurulu ve diğer resmi dairelerle derneğin tümünü ilgilendiren konularda yazışma yapamazlar. Ancak derneğin bulunduğu yerin mülki amirliği ile halledilmesi olanaklı işlerde yazışma yapmaları mümkündür. Yazı suretleri Genel Merkeze iletilmelidir. 
k) QSL büro hizmetleri şubeler için de Genel Merkez kanalıyla yapılır. Şubeler Genel Merkezin onayını almadan QSL kart bastıramazlar. Şubelerdeki istasyonsan yapılan QSO’lar için gönderilecek QSL kartları Genel Merkez QSL büro tarafından gönderilir. 
l) Şubeler görsel ve yazılı basın-yayın organlarıyla, ajanslarla her ne konuda olursa olsun doğrudan temas kuramaz ve beyanat veremez. Genel Merkez Yönetim Kurulunun izin verdiği veya görev verdiği durumlar müstesnadır. 
Şubeler Yönetim Kurulu Başkanları tarafından temsil edilirler.

MADDE 33 : ŞUBE GENEL KURULU 

Bir şubenin Genel Kurulu, o şubeye kayıtlı ve hiç aidat borcu bulunmayan üyelerden meydana gelir. Genel Kurul bu üyelerden en az yarıdan bir fazlasıyla toplanır. Kararlar toplantıda bulunanların çoğunluğu ile verilir. 
a) Şube Genel Kurul toplantısının üç yılda bir Mart ayı içinde yapılması ve her halükarda Genel Merkez Genel Kurul toplantısından enaz 60(altmış) gün evvel bitirilmiş olması lazımdır. 
b) Genel Kurula katılacak üyeler, en az 15 gün önceden toplantının günü, saati, yeri ve gündemi hakkında gazetede ilan edilmek ve ayrıca davetiye gönderilmek suretiyle haberdar edilirler, toplantıya çağrılırlar. Şube Genel Kurul toplantısına ait ilan gazete, e-posta ile davetiye veya mahalli olanak ve araçlardan yararlanılmak suretiyle de yapılabilir. 
c) Şube Genel Kurul toplantısı şubenin bulunduğu yerde yapılır. Toplantı geri bırakıldığı takdirde 11. Maddenin ilgili hükümleri uygulanır. 
Genel Kurulu toplantıya Şube Yönetim Kurulu çağırır. Olağanüstü toplantı için tüzüğün 12. Maddesi hükümleri uygulanır.


MADDE 34 : 

Genel Kurul toplantısı 11. Maddede gösterilen şekilde yapılır. Yalnız burada liste Şube Yönetim Kurulunca hazırlanır. Toplantı için bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter seçilir. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler yeni Yönetim Kuruluna verilir. Şube Yönetim Kurulu bunların birer kopyasını Genel Merkeze gönderir. 

MADDE 35 : 

Aşağıdaki hususlar Şube Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır. 
a) Şube organlarının seçimi 
b) Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının görüşülüp, Yönetim Kurulunun ibrası 
c) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilip kabulü 
d) Şube ve lüzumlu taşınmaz malların satın alınması, kiralanması veya mevcut taşınmaz malların satılması, kiraya verilmesi konusunda Şube yönetim kuruluna yetki verilmesi 
e) Şubenin feshi 
f) Mevzuata ve Genel Kurula yapılacak tekliflere göre Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin ifası 


MADDE 36 : TOPLANTI KARARLARININ ALINMASI 

a) Toplantıda kararlar gizli oyla alınır. Toplantıya katılanların yarıdan bir fazlası ve verilen kararlar geçerlidir. 
b) Genel Kurul karaları şube merkezindeki ilan tahtasında 15 gün asılı bırakılarak üyelere duyurulur ve alınan kararlar Genel Kurul tutanak suretleri 15 gün içinde Genel Kurula katılanlar listesiyle birlikte Genel Merkeze İletilir. 

MADDE 37 : ŞUBE YÖNETİM KURULU 

Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından 15. Maddede belirtilen şartları havi, şubenin bulunduğu yerde en az altı aydan beri ikamet eden dernek şubesi üyeleri arasından seçilir. Gizli oy ile yapılan seçimde en fazla oy alan beş üye asil, beş üye yedek olarak seçilmiş sayılır. 

MADDE 38: 

Şube Yönetim Kurulu, seçimi müteakip 3 gün içinde toplanarak aralarında bir başkan, bir sekreter ve bir de sayman seçerek görev bölümü yapar. 

MADDE 39 : ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 

a) Şubenin tüm işlerini yürütmek 
b) Şubeyi temsil etmek 
c) Şubenin gelir ve giderlerini tespit ve idare etmek 
d) üye adaylarının üyeliğine karar vermek 

MADDE 40 : 

Şube Başkanı, Yönetim Kuruluna başkanlık eder, toplantıları yönetir. Başkanın her türlü çalışması Yönetim Kurulunun kararlarına bağlıdır. 

MADDE 41 : 

Şube sekreteri, Dernekler Kanununa göre tutulması gereken şube defterlerini tutar, yazışmaları düzenli olarak yürütür, yazışmaları Başkanla beraber imzalar, üye kayıt defteri, karar defteri, gelen giden evrak defterinin tutulmasından sorumludur. 

MADDE 42 : 

Şube saymanı, dernekler kanununa göre tutulması gereken gelir ve gider defteri, bütçe, kesin hesap ve bilanço defterlerini, demirbaş defterlerini tutar, mali evrakları tanzim eder, başkanla birlikte imzalar. 
Şube Yönetim Kurulu en az ayda bir toplanır. Toplantı başkan dahil her iki üyenin katılmasıyla yapılır, kararlar ekseriyetle alınır. Başkanın oyu bir oy hesap edilir. Toplantıya arka arkaya üç kez katılmayan üye istifa etmiş sayılır ve yerine yedek üyelerden birinci sırada olan atanır. Aynı şekilde istifa ve ölüm ile devamlı hastalık hallerinde yine birinci yedek üye görev alır. Yedek üyeleri başkan göreve davet eder. 

MADDE 43 : ŞUBE DENETİM KURULU 

Şube Denetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından gizli oy ile seçilen üç asil, üç yedek üyeden oluşur. En fazla oy ilk üç üye asil üye, diğerleri yedek üye seçilmiş sayılır. Denetim Kurulu üye adaylığında 15. Madde şartları aynen geçerlidir. Şube yönetim kurulu aday listesini düzenleyerek Şube Genel Kuruluna sunar. 


MADDE 44 : DENETİM KURULUNUN GÖREVLERİ 

Şubenin çalışmalarını 27. Madde esasları dahilinde denetler. Denetleme sonuçlarını yılda en çok dört en az iki kere hazırlayacakları bir rapor ile Şube Yönetim Kurulu ve Genel Merkez Denetim Kuruluna bildirirler. Bu raporlar tümüyle veya özetle Şube Genel Kuruluna da sunulur. 

MADDE 45 : 

Şube Denetim Kurulu en az dört ayda bir toplanır. İlk toplantıda aralarında bir Başkan seçerek her toplantıda Başkan dahil en az iki üye ile toplanırlar. Şube Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde Denetim Kurulundan rapor talep edebilir. 

MADDE 46 : DERNEĞİN GELİR VE GİDERLERİ 

Derneğin ve şubelerin gelir ve giderleri şunlardır: 
a) Gelirler 
(1) Asil üyelerin aidatları 
(2) özel ve tüzel kişilerin ve devletin yapacağı bağışlar ve para yardımları, ayni yardımlar 
(3) Dernek yayınlarından elde edilecek gelirler 
(4) Ders, kurs, konser, konferans, sergi, yemek, gezi, müsamere, yazışma, piyango gibi kaynaklardan elde edilecek gelirler 
(5) Kamu kurumlarından yapılacak ayni ve maddi yardımlar ve bağışlardan meydana gelir. 
b) Giderler: 
Derneğin amacının gerçekleşmesi için yapacağı faaliyetlerin tümü için gerekli harcamalardır. 

MADDE 47 : 

Genel Merkez, Şube üyelerinin aidatlarından kendisine pay aktarımı talep etmez. Ancak Genel Merkez Genel Kurulunun onayladığı ve ilgili şube veya şubelerin yararlanmasını sağlayacak maddi girişimler için şayet Genel Merkez maddi olarak yetersiz kalıyor ise şubeler yine Genel Merkez Genel Kurul onayıyla ilgili şube veya şubeler kendi maddi olanakları çerçevesinde katkıda bulunurlar. 

MADDE 48 : 

Dernek, Genel Merkez ve şubeler için gayrimenkul iktisap eder ve gerekli gördüğü takdirde Genel Kurul ile üçüncü sahiplere satabilir. Dernekler Kanunun uyarınca dernek gereği kadar gayri menkulü ikametgah, lokal, istasyon, dinleme tesisi ve sosyal tesisler, eğitim merkezleri şeklinde iktisap ve istimal edebilir, tasarruf edebilir. Derneğe yapılacak gayrı menkul bağışlarından fazlası, Dernekler Kanunun uyarınca paraya çevrilir, satış bedeli derneğe gelir kaydedilir. 

MADDE 49 : DERNEĞİN FESHİ 

Derneğin feshi Dernekler Kanununa göre yapılır. Fesih kararına Genel Kurul yetkilidir. Fesih kararı verilen Genel Kurul derneğin mal varlığının tüzükte belirtilen gayelere uygun olarak bu konularla ilgili bir kurum veya kuruluşa bırakılmasına karar verir. 
MADDE 50 : SON HüKüMLER 
Derneğin din ve siyasetle, her türlü bölücü ve yıkıcı ideolojilerle alakası yoktur. Atatürk ilkeleri doğrultusunda teknoloji ve elektronik alanında gelişme ve yeniliğe açık olarak tüzüğü doğrultusunda çalışacak Amatör Radyo ve Radyo Amatörlerinin hizmetinde olacaktır. 

MADDE 51 : 

Dernek Genel Merkezi Amatörlerin ihtiyaçlarının daha kolay ve ucuz karşılanması için elektronik alanda parça, devre elemanları ve komple cihaz ve alıcı/verici telsiz cihazları ithali için organizasyon kurabilir ve işletebilir. Telsiz cihazları ithalinde, 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve ilgili telsiz yönetmeliklerine göre hareket edilir. 


MADDE 52 : 

Bu tüzüğe bağlı olarak Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve diğer tüm yasalar ANARAD in bütün teşkilatları tarafından hiyerarşik yasal sıraya göre tatbik olunur. Bu tüzük 5253 sayılı yasaya göre düzenlenmiştir. 

MADDE 53 : FEDERASYON ve BİRLİĞE KATILMA 

Dernek, Kuruluş amacı ile aynı amaçta olan ve kamu yararına çalışan en az iki başka dernekle üye sıfatıyla bir araya gelmek suretiyle federasyon veya birlik kurabilir. Bu konuda karar tüzüğün 13. Maddesinin (f) bendi uyarınca verilir. Federasyon ve Birlik hakkında ilgili Kanun Maddeleri uygulanır. 

MADDE 54 : 

Dernek tüzüğü, üyelerin 1/5 teklifi ve Genel Kurul’a katılan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile değiştirilir. 

MADDE 55 : DİSİPLİN CEZALARI;                                                     
a) Uyarı : Enaz ceza olup üyenin söz ve eylemi bir daha yapmaması için dikkatinin çekilmesidir. Siciline işlenmez. 
b) Kınama : üyenin söz ve eyleminin kötü bir şey olduğunun ve kendisinin 
ayıplandığının yazılı olarak yapılmasıdır. Sicile işlenir. 
c) Geçici Uzaklaştırma : üyenin söz ve eyleminin ağır olması nedeniyle bir 
aydan az ve bir yıldan çok olmamak üzere üyelik hak ve olanaklarından geçici olarak yararlanmasının engellenmesi ve Dernek lokal , eğitim merkezi ile varsa diğer tesislere girmesinin önlenmesidir. Siciline işlenir. 
d) üyelikten Kesin çıkartılma : Tüzüğün 7. Maddesi uygulanır.

11

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.